Noteikumi un nosacījumi

TŪRISMA PAKALPOJUMU SNIEGŠANAS LĪGUMS 

 

Tūrisma pakalpojumu sniegšanas līgums (turpmāk tekstā – Līgums) noslēgts starp 1.TŪRISMA AĢENTŪRU,

kuras vārdā šo līgumu paraksta Tūrisma aģentūras darbinieks_______________no vienas puses un 2.KLIENTU no otras puses.

1. Tūrisma Aģentūra: 2. Klients:
Piegādātājs:  SIA “Ceļojumzinis”

Reģ.Nr. 50203046801

Jur. adrese Lokomotīves iela 80 – 116 Biroja adrese: Ģertrūdes iela 31, Rīga

Kontakti: e-pasts info@3travel.lv / T.: +371 27317707 +371 27319133

Vārds, Uzvārds:

Personas kods: 

Tālrunis:

 E-mail: 

3. Pases dati KLIENTAM un ar KLIENTU ceļojošās personas vai personas, kuru labā ir noslēgts šis Līgums:
Nr. Vārds,

 

  Uzvārds

 

  Pers. kods

 

    

Pases Nr.

 

 

   Pase izsniegta

 

Pases der. termiņš

 

 

4. Ceļojuma nosaukums: 5. Ceļojuma datums: 6. Transfērs/Ekskursijas/Izmitināšanas veids
 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

7. Ceļojuma cena: 8. Avansa apmaksas datums: 9. Pilnās apmaksas datums:
1. 

2.

3.

 

10. Tūroperātors 11. Tūrisma Aģentūra: 12. Klients:
   

 

 

 

 

 

 

TŪRISMA PAKALPOJUMU SNIEGŠANAS NOTEIKUMI TERMIŅI UN VISPĀRĪGA DAĻA

  1. Noteikumos izmantoti sekojošie TERMINI:

1.1. Tūroperators – Tūrisma kompānija kas organize ceļojumu.

1.2. Aģentūra – Tūroperatora nozīmēta persona, kura veic starpnieka pakalpojuma sniegšanu sakarā ar tūrisma pakalpojumu, balstoties uz Tūroperatoru nodibinātām līgumattiecībām, ar kuru Klientam ir noslēgts līgums.

1.3. Klients – norādītā fiziskā vai juridiskā persona, ar kuru tiek noslēgts tūrisma pakalpojuma sniegšanas līgums.

1.4. Tūrists – Klienta norādīta un Līgumā noteikta fiziskā persona, kurai ir tiesības saņemt tūrisma pakalpojumu.

1.5. Tūrisma pakalpojums vai ceļazīme – Tūroperatora reģistrēta, apstiprināta un sniegta kompleksa tūrisma pakalpojumu programma Līgumā norādītajā apjomā un nosacījumiem, kas iekļauj sevī pasažieru pārvadājumus un tūrisma apkalpošanu.

1.6. Līgums – starp Klientu un Aģentūru atsevišķi noformēts tūrisma pakalpojuma sniegšanas līgums, kopā ar Noteikumiem, uz kura pamata tika veikta Ceļazīmes rezervēšana, apstiprināšana un sniegšana.

1.7. Līgumcena vai cena – Līgumā norādīta cena par Tūrisma pakalpojuma sniegšanu.

1.8. Vaučers – Tūroperatora noformētais un apstiprinātais tūrisma pakalpojuma sniegšanas dokuments (viens vai vairāki), uz kura pamata ir tiesības saņemt tūrisma pakalpojumu kopā ar tajā iekļauto pasažieru pārvadājumu.

1.9. Valsts – Līgumā un Ceļazīmē norādīta valsts, kurā tiek sniegts Tūrisma pakalpojums.

1.10. Pārvadātājs – Pārvadātājs (Aviokompānija), kurš veic Vaučerā norādīto pasažieru pārvadājuma pakalpojumu.

1.11. Viesnīca – Vaučerā norādīta vai konkrētajos gadījumos Tūristiem piešķirta viesnīca, kura veic Tūristu pieņemšanu un apkalpošanu Valstī.

1.12. Pārstāvis valstī – Vaučerā norādīta persona, kura veic Klientu informēšanu Valstī tūrisma pakalpojuma saņemšanai.

1.13. Kompetentās iestādes – Latvijas Republikā vai Valstī noteiktā iestāde, kuras kompetencē ietilpst nodrošināt Tūristiem noteikto prasību vai noteikumu izpildi saskaņā ar likumdošanu vai normatīviem aktiem, kas regulē Tūristu uzturēšanos un atrašanos, vai citas Tūristu darbības (t.sk. robežas šķērsošana, ieceļošana un uzturēšanas Valstī, vīzu un dokumentu noformēšana, pasažieru pārvadāšana un t.t.) Latvijas Republikā vai Valstī.

 

LĪGUMA PRIEKŠMETS UN LĪGUMA NOSLĒGŠANAS KĀRTĪBA

2.Līgumattiecību ar Klientu priekšmets ir Līgumā norādītā Ceļazīme.

3.Papildus pakalpojumi, kas norādīti Līgumā un nav iekļauti Celazīmes aprēķinātajā cenā nav Līguma priekšmets un tiek sniegti Klientam atsevišķi. Papildus pakalpojumu sniegšanas noteikumi var tikt norādīti Līguma tekstā vai tiek noformēti atsevišķi pēc Aģentūras ieskatiem. Tūroperators neizskata Klienta pretenzijas vai prasības, kas var rasties sakarā ar papildus pakalpojumu sniegšanu.

4.Tūrisma pakalpojums tiek sniegts Klientam saskaņā ar Līgumu, tādā datumā, laikā, apjomā un veidā, kurā šis pakalpojums ir pieejams Tūroperatoram.

5.Pirms līguma slēgšanas Klientam ir pienākums iepazīties ar Līgumā norādīto tūrisma pakalpojumu aprakstu un pārbaudīt tā atbilstību tiem noteikumiem, kurus Klients izvēlējas un noteica, lai saņemtu tūrisma pakalpojumu, saņemot nepieciešamo informāciju no Aģentūras.

6.Pamatinformācija par tūrisma pakalpojumu tiek norādīta Līgumā kā burtu, ciparu un zīmju apzīmējums saskaņā ar tās valsts saīsinājumiem un standartiem, kurā tiek sniegts tūrisma pakalpojums un Klienta pienākums ir noskaidrot šo saīsinājumu nozīmi Līguma slēgšanas brīdī.

7.Izmaiņas vai papildinājumus Ceļazīmē pamatoti veic Tūroperators savas kompetences ietvaros.

8.Ar Klientu noslēgtais Līgums un Noteikumi veido līgumattiecību kopumu, saskaņā ar kuriem Klientam tiek sniegts tūrisma pakalpojums.

9.Līgumā jābūt norādītām visām tūrisma pakalpojuma sniegšanai nepieciešamajām ziņām un informācijai, kura būs pietiekama Ceļazīmes noformēšanai un Vaučera izsniegšanai, tajā skaitā ziņām par Klientu un Tūristu.

10.Ceļazīme tiek atzīta par rezervētu, saskaņā ar tajā norādītajiem datiem, pēc tam, kad parakstīts Līgums, izpildīti Ceļazīmes rezervēšanas noteikumi un Celazīmi apstiprināja Aģentūra.

11.Nepieciešamības gadījumā Klientam ir pienākums pārbaudīt Ceļazīmes rezervēšanas stadiju, t.i. Ceļazīmes statusu un maksājumus, saņemot informāciju uz noradīto e-pasta adresi.

12.Ceļazīmi apstiprina Tūroperators, izpildot tam nepieciešamas darbības ar saviem spēkiem un pēc saviem ieskatiem un paziņo par to Aģentūrai.

13.Ceļazīme tiek uzskatīta par apstiprinātu un tajā norādītais tūrisma pakalpojumu apjoms ir pieejams Klientam, un Tūroperatoram ir pienākums to sniegt no brīža, kad izpildīti šai Ceļazīmei noteikti maksājumi, noformēts vai izdrukāts Vaučers un Vaučers nodots Klientam vai Tūristam.

 

LĪGUMA DALĪBNIEKU TIESĪBAS UN SAISTĪBAS

14.Līguma dalībnieki ir tajā norādīti līdzēji.

15.Klienta, Aģentūras un Tūroperatora tiesības, pienākumi un atbildība tiek noteikti saskaņā ar noslēgto Līgumu un Noteikumiem.

16.Klients apņemas:

16.1. Savlaicīgi apmaksāt Līgumā vai Noteikumos paredzētos maksājumus, maksājumu kavējuma gadījumā līgumsodu paredzētos maksājumus un izdevumus.

16.2. Nodrošināt, lai Tūristi tiktu informēti par Līguma nosacījumiem un Noteikumiem, izpildītu visas no viņiem atkarīgās darbības, kas nepieciešamas Līguma un Noteikumu izpildei.

16.3. Ceļazīmes termiņa laikā uzņemties visus riskus un nodrošināt Tūristu savlaicīgu informēšanu un to noteikumu un prasību izpildi, kurus nosaka Tūroperators, Aģentūra, Pārvadātājs, Pārstāvis Valstī, Kompetentas iestādes sakarā ar personu ieceļošanu un uzturēšanos Valstī un Latvijas Republikā, kā arī citiem apstākļiem vai notikumiem, kas ietekmē vai varētu ietekmēt Tūrisma pakalpojuma sniegšanu, t.sk.:

  1. a) prasības attiecībā uz pilngadīgo un/vai nepilngadīgo personu, kas saistītas ar robežas šķērsošanu, izceļošanas un ieceļošanas kārtību, personas dokumentu noformēšanu, iztikas līdzekļu esamību atbilstoši attiecīgās valsts ieceļošanas prasībām, pases noformēšanas kārtību un prasības par to derīgumu, nepieciešamās vakcinēšanās prasības, vīzas noformēšanas prasības,
  2. b) starptautiskos pasažieru pārvadājumu noteikumus, bagāžas pārvadāšanas kārtību,
  3. c) prasības ievedamam un izvedamam mantas daudzumam un nosaukumam Valstī, nacionālo un ārzemju robežapsardzes un muitas kontroles prasības,
  4. d) likumdošanas un vispārējo sabiedriskās kārtības noteikumu izpildi,
  5. e) apdrošināšanas prasības izpildi,
  6. f) izpildīt citas noteiktas prasības un likumdošanu, kas saistītas ar Ceļazīmi, t.sk.: viesnīcas noteiktās prasības, noteikumus, kas saistīti ar braucienu līdz viesnīcai un atpakaļ un t.t.

16.4. Segt Tūroperatora vai Aģentūras zaudējumus un izdevumus, kuri radušies vai saistīti ar apstākļiem, kas radušies Klientu vai Tūristu vainas dēļ (tajā skaitā iespējamos naudas sodus vai apmaksai piestādītus izdevumus, kas pamatojas uz valsts iestāžu vai kontrolējošo valsts instanču, vai trešo personu, ar kurām ir nodibinātas līgumattiecības, lēmumiem).

16.5. Segt Tūroperatora vai Aģentūras zaudējumus un izdevumus, kuri radušies vai saistīti ar Līguma izpildi, kas radušies Tūristu nelaimes gadījumu rezultātā, vai citos neparedzētajos gadījumos, kuru rezultātā Aģentūra vai Tūroperators sniedza Tūristiem Līgumā neparedzēto palīdzību vai papildus pakalpojumus.

16.6. Sniegt Aģentūrai un Vaučerā norādītai personai nepieciešamos dokumentus, vai ziņas, kas nepieciešami Līguma izpildei.

16.7. Veikt savlaicīgu informācijas saņemšanu un Tūristu informēšanu par Ceļazīmi no Aģentūras vai no Līgumā vai Noteikumos norādītajiem informācijas avotiem, ieskaitot e-pasta adreses

vai interneta adreses, kā arī nodrošināt pieejamību informācijas sūtīšanai pa norādītajiem sakaru līdzekļiem vai adresi.

16.8. Nekāvējoties paziņot par visiem radušies šķēršļiem, kas saistīti ar tūrisma pakalpojuma vai ar to saistītas informācijas saņemšanu.

16.9. Izpildīt citus Klienta pienākumus, kuri tieši norādīti vai izriet no Līguma nosacījumiem vai Noteikumiem.

16.10. Savlaicīgi saņemt no Aģentūras noformēto vai atjaunoto Vaučeru, gadījumā, ja ir izdarīti grozījumi Ceļazīmē.

17.Tūroperators apņemas:

17.1. Pamatojoties uz Aģentūras saņemtajiem datiem noteiktajā kārtībā rezervēt un apstiprināt Ceļazīmi atbilstoši Līguma nosacījumiem.

17.2. Veikt Ceļazīmē izmaiņas vai atcelt to noteiktājā kartībā.

17.3. Sniegt tūrisma pakalpojumu saskaņā ar Līgumu un atbilstoši Noteikumiem.

17.4. Pēc pieprasījuma nodrošināt Aģentūru ar informāciju vai nodrošināt pieeju informācijai, kas nepieciešama tūrisma pakalpojuma rezervēšanai, apstiprināšanai un sniegšanai, saskaņā ar Līgumu un Noteikumiem.

17.5. Savlaicīgi informēt Aģentūru par izmaiņām, kas radušies tūrisma pakalpojuma rezervēšanas, apstiprināšanas vai sniegšanas noteikumos.

17.6. Nodrošināt Vaučera pieejamību, Vaučerā iekļautās informācijas pārbaudi vai to izmaiņas, kas veiktas Tūroperatora noteiktajā kārtībā.

17.7. Izpildīt citas prasības, kurus nosaka LR likumdošana sakarā ar tūrisma pakalpojuma sniegšanu.

18. Aģentūra apņemas:

18.1. Sniegt Klientam nepieciešamu, pilnu un ticamu informāciju un savlaicīgi informēt par tūrisma pakalpojuma rezervēšanu, apstiprināšanu, sniegšanas un saņemšanas noteikumiem vai to izmaiņām, noteiktajām cenām, īpašiem noteikumiem un termiņiem.

18.2. Noslēgt ar Klientu Līgumu un nodrošināt tajā iekļauto ziņu atbilstību informācijai par tūrisma pakalpojumiem, Klienta datiem un šai Ceļazīmei noteiktajiem nosacījumiem.

18.3. Nodrošināt pastāvīgu un savlaicīgu kontaktu ar Klientu vai Tūristu, vai citu nepieciešamu sadarbību visā Līguma darbības laikā, t.sk. informācijas (tajā skaitā arī izlidojuma laika maiņas gadījumā) vai dokumentu, tajā skaitā Vaučera, savlaicīgu nodošanu un saņemšanu.

18.4. Veikt Tūroperatora interešu pārstāvību noteikto līgumsaistību apjomā un savlaicīgi noformēt līgumattiecības ar Klientu, noslēdzot ar viņu attiecīgo Līgumu un nodrošināt paredzēta Līguma un tam pievienoto Noteikumu izdruku, parakstīšanu un nodošanu Klientam.

18.5. Pildīt noslēgto Līgumu un šos Noteikumus, kā arī izpildīt citas saistības, kas noteiktas saskaņā ar līgumattiecībām ar Tūroperatoru.

18.6. Savlaicīgi informēt Klientu par Ceļazīmes rezervēšanas stadiju, to apstiprināšanu, Vaučera noformēšanu un nodošanu vai citu darbību, kas saistīta ar tūrisma pakalpojumu sniegšanu vai nodrošināšanu, t.sk. papildus pakalpojumu veikšanu, tūrisma pakalpojumu izmaiņām termiņos, cenās un citos nosacījumos vai atteikumu no pakalpojumu sniegšanas, t.sk. gadījumos, kas radušies Klienta vainas dēļ, vai ārkārtas (neparastu, neparedzamu un nekontrolējamu) apstākļu dēļ, trešās personas neparedzamas vai nenovēršamas darbības dēļ, kas nav saistīta ar

Līgumu.

19.Klients ir informēts par to, ka Pārvadātājam ir tiesības mainīt izlidojuma laiku (neparedzētos gadījumos un vai saviem ieskatiem) un Klientam ir pienākums ne vēlāk kā 1 (vienu) dienu pirms izlidojuma (t.i. pirms 24 stundām) pārbaudīt Vaučerā norādītā izlidojuma laiku, saņemot informāciju tieši no Aģentūras vai no iestādes, kas nodrošina šo pārvadājuma veidu (lidostā) un

savlaicīgi ierasties lidostā.

20.Gadījumā, ja Klients kāda iemesla dēļ, pārvadājumam noteiktajā laikā neieradās lidostā, neizpilda noteikumus iekāpšanai lidmašīnā vai kādu citu iemeslu dēļ nesaņēma vai neizmantoja pārvadājuma pakalpojumu vai arī visos citos gadījumos savu pienākumu neizpildīšanas rezultātā nesaņēma vai neizmantoja Vaučerā norādīto tūrisma pakalpojumu, Klientam nav tiesību prasīt zaudējumu atlīdzināšanu vai kompensāciju par nesaņemto tūrisma pakalpojumu un Klienta samaksātā nauda paliek maksājuma saņēmēja rīcībā.

21.Ceļazīmes nosacījumus, kas saistīti ar tūristu mitnes valsti (viesnīcu), Tūroperatoram vai Pārstāvim Valstī ir tiesības mainīt pēc saviem ieskatiem uz citu viesnīcu, saglabājot tās pašas viesnīcas līmeni (kategoriju) vai mainot uz augstāku viesnīcas līmeni (kategoriju), atkarībā no konkrētiem ietekmējošiem neparedzētiem apstākļiem.

Visus citus Ceļazīmes nosacījumus, t.sk. kas saistīti ar ēdināšanu, numura tipu, transfēri u t.t., izņemot pārvadājuma veidu, celojumu maršrutu, un termiņus, Tūroperatoram vai Pārstāvim Valstī vai Kompetentai iestādei ir tiesības mainīt pēc saviem ieskatiem uz citu, pēc iespējas saglabājot tās pašas Ceļazīmes noteikumus vai atkarībā no konkrētiem ietekmējošiem neparedzētiem apstākļiem.

22.Klients apņemas savas saistības izpildīt personīgi, vai nodot pilnvaras trešajai personai, kuras pilnvaras tiek noformētas LR likumdošanā noteiktajā kārtībā.

23.Īpašas vai papildus Klienta prasības sakarā ar Ceļazīmi, kuras ir pieejamas Tūroperatoram, par kurām Klients ir informējis Aģentūru, un kuras ir nepieciešamas Tūristiem Ceļazīmes laikā ir jānorāda Līgumā uz Klienta iesnieguma un Tūroperatora apliecinājuma pamata, ņemot vērā šajā sakarā noteiktus papildus nosacījumus un maksājumus.

24.Klienta pienākums ir patstāvīgi un savlaicīgi pārbaudīt Vaučerā pēc to saņemšanas, norādīto ziņu atbilstību tiem noteikumiem, kuri norādīti Ceļazīmē un nekavējoties informēt par trūkumiem vai nepilnībām Vaučerā norādītajiem datiem, pretējā gadījumā ar to saistīto risku uzņemas Klients.

25.Klientam ir pienākums patstāvīgi pārliecināties, ka Aģentūrai, kura veic tūrisma pakalpojuma pārdošanu, ir visas nepieciešamās un spēkā esošās pilnvaras savu darbību veikšanai, un Klients uzņemas ar to saistītus riskus.

26.Neskaidrību gadījumā vai jebkuru radušos jautājumu risināšanai sakarā ar maksājumiem, kas veikti sakarā ar Ceļazīmes rezervēšanu vai tūrisma pakalpojuma sniegšanas noteikumiem, Klients vadās no tās informācijas, kura ir izvietota Aģentūru mājas lapā www.3travel.lv.

27.Visās neskaidrās vai strīda situācijās sakarā ar maksājumiem vai informāciju, kas norādīta Ceļazīmē vai Vaučerā līdz tūrisma pakalpojuma sniegšanas datumam un laikam, Klienta pienākums ir savlaicīgi un patstāvīgi to pārbaudīt, un atrisināt tieši ar Aģentūru, un ar to saistītus riskus uzņemas Klients.

28.Klientam Ceļazīmes laikā ir tiesības no Tūroperatora vai Aģentūras tās kompetences ietvaros saņemt saskaņotajā apjomā, kārtībā un apmaksas termiņā, nekavējošu palīdzību nepieciešamības gadījumos: nepārvaramas varas apstākļu dēļ, ar šo Līgumu nesaistīto trešo personu rīcības dēļ, kurus nedz Klients, nedz Aģentūra, nedz Tūroperators nevarēja paredzēt.

29.Visos gadījumos, kad iestājās apstākļi, kuri neļauj Klientam saņemt tūrisma pakalpojumu, Tūroperators savas kompetences robežās sniedz Klientam saskaņotu un nepieciešamu

palīdzību vai pakalpojumus, LR likumdošanā paredzētaja kārtībā un sakarā ar to radušos izdevumu vai pakalpojumu apmaksu veic Klients par saviem līdzekļiem.

 

TŪRISMA PAKALPOJUMA ATCELŠANA

30.Tūrisma pakalpojums, t.i. Ceļazīme, var tikt atcelta saskaņa ar LR Likumdošanu vai arī pirms Celazīmes datuma (piemērojot līgumsodu vai naudas sodu, ja tāds ir paredzēts) uz attiecīga lēmuma pieņemšanas pamata, iestājoties vienam no sekojošiem gadījumiem:

30.1. pamatojoties uz Tūroperatora lēmumu, tajā gadījumā, ja Klients nepilda Līguma nosacījumus vai var rasties apstākļi, kas neļauj nodrošināt tūrisma pakalpojuma sniegšanu saskaņā ar Līgumu vai Noteikumiem.

30.2. Tūroperators ir tiesīgs vienpusējā kārtā atcelt ceļojumu, ja tam ir iemesls kas neļauj nodrošināt tūrisma pakalpojuma sniegšanu saskaņā ar Līgumu un Noteikumiem, par ko apņemas nekavējoties informēt Klientu. Tūroperatora pienākums atgriezt Klienta samaksāto naudu pilnā apjomā.

30.3. pamatojoties uz Klienta iesniegumu tajā gadījumā, ja Klientam ir tiesības atteikties no tūrisma pakalpojuma saskaņā ar Noteikumiem vai gadījumos, kad Klienta vai Tūrista darbības vai bezdarbības rezultātā tūrisma pakalpojumi netika izmantoti paredzētājā kartībā.

31.Klientam ir tiesības atteikties no tūrisma pakalpojuma, pamatojoties uz Noteikumiem, ja Līgumā nav noteikti citādi, un tikai ar norādīta līgumsoda piemērošanu. Gadījumā, ja Klienta vai Tūrista darbības vai bezdarbības rezultātā tūrisma pakalpojums (Ceļazīme) netika izmantots paredzētajā kārtībā, tad tas tiek atzīts par Klienta atteikumu no Ceļazīmes, saskaņā ar Noteikumu 30.2. punktu.

Gadījumā, ja Klients atsakās no Ceļazīmes vai tiek atzīts Klienta atteikums no Ceļazīmes, Klientam ir tiesības saņemt naudu tādā apmērā, kas paliek pēc Noteikumu 32.punktā aprēķināta

līgumsoda piemērošanas.

32.Līgumsoda aprēķināšana notiek uz iesniegumu pamata šādā kārtībā:

32.1. klienta iemaksātais avansa maksājums ir neatmaksājams.

32.2. ja iesniegums saņemts līdz 45 ( četrdesmit piecām ) dienām pirms Ceļazīmes datuma (termiņa sākuma), tad Tūroperators atceļ Ceļazīmi ar līgumsoda 100% (simts procenti) no Ceļazīmes cenas apmēra piemērošanu.

33.Atgriešanas naudas summas aprēķinu veic Tūroperators un Klientam pienākošo naudas summu atmaksā Aģentūra, pamatojoties uz Tūroperatora lēmumu 10 (desmit) darba dienu laikā no lēmuma pieņemšanas brīža.

34.Tūrisma pakalpojums, t.i. Ceļazīme var tikt atcelts Celazīmes laikā visos neparedzētos apstākļos, kas varētu tikt atzīti par nepārvarama spēka apstākļiem.

35.Gadījumā, ja Klients atsakās no Ceļazīmes, un Klients ir veicis apmaksu par Vīzu, Tūroperators šo iemaksu neatmaksā Klientam.

36.Samaksa par iekšējiem pārlidojumiem galamērķī netiek atgriezta.

MAKSĀJUMI

37.Maksājumi par tūrisma pakalpojuma rezervēšanu un sniegšanu tiek veikti pilnā apmērā 45 dienas pirms Ceļazīmes datuma (termiņa sākumu) bez papildus atgādinājumiem, pamatojoties uz Līgumu.

38.Visas iemaksātās naudas summas tiek pieņemtas no Klienta vai no personas, kas rīkojas viņa vārdā.

38.Maksājumi tiek uzskatīti par apmaksātiem, kad atbilstošs maksājuma saņēmējs saņēma maksājumus norādītajā bankas kontā vai kasē.

39.Ja ir paredzēta līgumsoda apmaksa, tad pirmām kārtām tiek ieskaitīts līgumsods, bet pēc tam parāda summa.

40.Par Līgumā paredzēto maksājumu termiņu kavējumu, Klientam ir pienākums apmaksāt līgumsodu 1% apmērā no parāda summas par katru kavējuma dienu. Līgumsoda apmaksa neatbrīvo Klientu no saistību izpildes.

41.Visos gadījumos, kad Klienta pienākums ir atlīdzināt zaudējumus vai izdevumus, samaksas pienākums iestājas no attiecīga rēķina saņemšanas brīža.

 

ATBILDĪBA

43.Tūroperators ir atbildīgs, lai tūrisma pakalpojumi tiktu nodrošināti atbilstoši Līgumam, izņemot gadījumus, ja līguma neizpildē vai nepienācīgā izpildē nav vainojams Tūroperators vai cits pakalpojuma sniedzējs un Līgums netiek pildīts:

43.1. Klienta vainas dēļ;

43.2. trešās personas (kas nav saistīta ar līgumā paredzētajiem pakalpojumiem) neparedzamas vai nenovēršamas darbības dēļ;

43.3. ārkārtēju (neparastu, neparedzamu un nekontrolējamu) apstākļu dēļ;

43.4. tādu notikumu dēļ, kurus Tūroperators vai tā pārstāvis nevarēja paredzēt vai novērst, ievērojot visu nepieciešamo piesardzību.

44.Tiek noteikta Klienta solidāra atbildība par Tūristu darbībām un bezdarbībām. Klientam ir pienākums kā pašam parādniekam izpildīt tās prasības, kuras izvirza Tūristam sakarā ar tūrisma pakalpojuma sniegšanu, izpildi vai izbeigšanu saskaņā ar Līgumu vai citos līgumā neparedzētos gadījumos.

45.Tūroperatora atbildība tiek nodrošināta saskaņā ar LR likumdošanas prasībām, kas norādītas Līgumā.

46.Aģentūras atbildība tiek noteikta kā starpnieka pakalpojuma sniedzējam saskaņā ar Latvijas Republikas likumdošanu.

 

INFORMĀCIJA PAR TŪRISMA PAKALPOJUMA SNIEGŠANU UN PRETENZIJU IZSKATĪŠANA

47.Ar savu parakstu uz noslēgta Līguma Klients apstiprina, ka Klients saņēma, viņam ir pieejama un viņš var papildus iepazīties ar informāciju par tūrisma pakalpojumu un tās aprakstu, kuru sniedz Aģentūra, viņam ir zināmi Klientam un/vai Tūristam nepieciešamo dokumentu noformēšanas noteikumi un nosacījumi, kas nepieciešami ieceļošanai, izceļošanai un uzturēšanai Valstī un Latvijas Republikā, medicīnisko formalitāšu un citu prasību, kas noteikti Tūrisma pakalpojumam, izpildei.

48.Visus jautājumus un pretenzijas par tūrisma pakalpojuma sniegšanas ierobežojumu vai kvalitāti Ceļazīmes periodā Klients apņemas nokārtot uz vietas, vēršoties pie kompetentas personas. Gadījumā, ja nokārtot pretenzijas uz vietas Klientam nav izdevies, Klientam ir pienākums paziņot par savām pretenzijām Līgumā norādītajai personai nekavējoties, pēc iespējas ceļazīmes laikā, lai būtu iespējams novērst tūrisma pakalpojumu kvalitātes sniegšanas trūkumus vai nepilnības.

49.Klienta pretenzijas, kas saņemtas ārpus Ceļazīmes laika tiks izskatītas saskaņā ar rakstiskiem un atbilstoši noformētiem dokumentiem latviešu valodā, ņemot vērā Tūroperatoram un Aģentūrai esošo informāciju un/vai arī iesniegtos pieradījumus.

50.Tūrista pretenzijas, sakarā ar tūrisma pakalpojumiem tiek izskatītas gadījumā, ja Tūrists ir Klienta tiesību pārņēmējs.

51.Domstarpību vai strīdu gadījumā Līguma pusēm, katrai savas kompetences ietvaros ir pienākums noregulēt iespējamas nesaskaņas rakstveidā, sniedzot Līguma pusēm adresētas un pamatotas latviešu valodā noformētas pretenzijas un atbildes. Ja pretenzijas nav noregulētas vai atbildes nav saņemtas un domstarpības nav noregulētas 30 dienu laikā no pretenzijas iesniegšanas dienas, tad strīds ir izskatāms saskaņā ar Latvijas Republikas likumdošanu.

 

NOSLĒGUMA NOTEIKUMI

52.Ziņas par Klientiem un Tūristiem Tūroperatoram ir tiesības izmantot, lai ievadītu, glabātu un apstrādātu datus sakarā ar sniegto tūrisma pakalpojumu atbilstoši LR likumdošanai.

53.Ja Noteikumos norādītie nosacījumi ir pretrunā ar Līgumā norādītiem noteikumiem, tad darbojas Noteikumos norādītie nosacījumi.

54.Ja atsevišķie Līguma vai Noteikumu nosacījumi ir pretrunā ar Latvijas Republikas vai valsts, kurā tiek sniegts tūrisma pakalpojums, likumdošanu un nav spēkā, tad citi noteikumi paliek spēkā.

55.Dokumentos, kas izsniegti Klientam sakarā ar tūrisma pakalpojuma sniegšanu var tikt izmantots teksts latviešu vai krievu vai angļu valodā atkarībā no Valsts. Svešvalodas izmantošana noteikumu apzīmējumos Ceļazīmē vai Vaučerā, nav šķērslis Līguma izpildei un pretenzijas sakarā ar to netiek izskatītas.

56.Savlaicīga informācijas nodošana sakarā ar tūrisma pakalpojumu, uz Līgumā norādītām adresēm, telefona numuriem un e-pasta adresēm ir pietiekams līdzeklis nepieciešamo ziņu informēšanai un saņemšanai.

57.Tūroperators var mainīt vai papildināt šos Noteikumus jebkurā laikā pēc saviem ieskatiem.

58.Noteikumu izmaiņas vai papildinājumi ir spēkā no brīža, kad Tūroperators tos apstiprināja, ir Līguma neatņemama sastāvdaļa, tiek pieņemti izpildei bez papildus saskaņošanas un attiecas uz tām Ceļazīmēm, kas tiek rezervētas pēc norādīta datuma.

 

PUŠU PARAKSTI

 

Aģentūra                                                                                                                                             Klients

  

________________________________________                                                             ________________________________________