Privātuma atruna

PRIVĀTUMA ATRUNA

Mēs, Sabiedrība ar ierobežoto atbildību “Ceļojumzinis”, Reģ.Nr. 50203046801, turpmāk tekstā – Pārzinis, esam apņēmušies sargāt un cienīt Jūsu kā datu subjekta, turpmāk tekstā – Tūrista, privātumu.

Pārzinis veic personas datu apstrādi saskaņā Eiropas Parlamenta un Padomes 2016. gada 27. aprīļa Regulu Nr. 2016/679 par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti (Vispārīgā datu aizsardzības regula),turpmāk tekstā – Regula, kā arī citiem Latvijas Republikā spēkā esošajiem tiesību aktiem.

Pārziņa kontaktinformācija: Juridiskā adrese: Lokomotīves iela 80-116, Rīga, LV-1057, info@3travel.lv. Faktiska adrese (adrese korespondencei): Ģertrūdes 31, Rīga.

Pārzinis nodrošina personas datu konfidencialitāti un ir īstenojis atbilstošus tehniskos un organizatoriskos pasākumus personas datu aizsardzības jomā, ņemot vērā pastāvošos privātuma riskus un pieejamos finansiālos un tehniskos resursus.

Personas datu apstrādes mērķi, tiesiskie pamati un principi

Pārzinis apstrādā Tūristu personas datus galvenokārt šādiem mērķiem:

 • Tūrisma pakalpojuma sniegšanai, tā nodrošināšanai
 • Līguma sagatavošanai un noslēgšanai, pakalpojumu sniegšanai
 • Vīzu noformēšanai
 • Apdrošināšanas polišu noformēšanai
 • Iesniegumu un pretenziju izskatīšanai
 • Norēķinu administrēšanai un grāmatvedības atskaišu sagatavošanai
 • Komerciālu paziņojumu nosūtīšanai
 • Informācijas sniegšanai publiskām iestādēm Latvijas Republikas tiesību aktos noteiktajā kārtībā

izņemot gadījumus, kad saņemsim Jūsu piekrišanu citiem mērķiem vai personas datu apstrāde būs nepieciešama, lai aizstāvētu Pārziņa leģitīmās tiesības.

Pārziņa personas datu apstrādes tiesiskie pamati ir līguma izpilde, juridiska pienākuma izpilde, datu subjekta piekrišana, atsevišķos gadījumos Pārziņa leģitīmā interese.

Šajā Privātuma atrunā ietvertais datu apstrādes mērķu uzskaitījums nav izsmeļošs, Tūrista personas dati var tikt apstrādāti arī tādiem, šajā Privātuma atrunā neminētiem mērķiem, kuri ir nepieciešami Latvijas Republikā spēkā esošo tiesību aktu prasību izpildei.

Personas datu saņēmēji

 • ceļojumu pakalpojumu sniedzēji, piemēram, Pārziņa darbinieki, ceļojumu vairumtirgotāji – tūrisma operatori, ceļojumu rīkotāji, aviokompānijas, viesnīcas, automašīnu nomas uzņēmumi, transfēru pakalpojumu sniedzēju uzņēmumi, ekskursiju pakalpojumu sniedzēji (gidi) un citi saistīti tūrisma pakalpojumu sniedzēji; vēstniecības un konsulārie departamenti
 • persona, kas veic ceļojumu rezervēšanu Tūrista vārdā, ja Tūrists ceļo ar rezervāciju, kuru viņa vārdā veic cita persona (piemēram, ģimenes loceklis, draugs vai kolēģis); darba devējs, ja Tūrists ir kāda uzņēmuma darbinieks, un Tūrists dodas komandējumā vai darba braucienā;
 • trešās personas, ar kurām Pārzinis ir noslēdzis pakalpojuma sniegšanas līgumus, piemēram, kredītiestādes, informācijas tehnoloģiju pakalpojumu sniedzēji, grāmatvedības pakalpojumu sniedzēji, juridisko pakalpojumu sniedzēji, pasta iestādes, kurjera pakalpojumu sniedzēji un citi saistīti pakalpojumu sniedzēji
 • valsts un pašvaldības iestādes normatīvajos aktos noteiktā kārtībā, pamatojoties uz rakstisku pieprasījumu

Pārzinis nenodod jebkāda veida personas datu saturošu informāciju trešajām personām bez tiesiska pamata, kā arī normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā reģistrē personas, kuras ieguvšas informāciju no Pārziņa.

Informējam, ka Pārzinis personas datu apstrādei var izmantot personas datu apstrādātājus, pamatojoties uz savstarpēji noslēgtām līgumattiecībām. Šādos gadījumos Pārzinis veic nepieciešamos pasākumus, lai nodrošinātu, ka šādi personas datu apstrādātāji veic personas datu apstrādi saskaņā ar Pārziņa norādēm, Regulas un citu Latvijas Republikā spēkā esošo tiesību aktu regulējumu, kā arī pieprasa atbilstošu drošības pasākumu veikšanu.

Personas datu nosūtīšana uz trešajām valstīm

Pārzinis nosūtīs Tūristu personas datus uz trešajām valstīm, ja tas būs nepieciešams līgumsaistību izpildei (tūrisma pakalpojumu sniegšanai) un Tūristi par to būs informēti un Pārzinis būs saņēmis Tūristu piekrišanu.

Pārzinis nosūtīs Tūristu personas datus uz trešajām valstīm tikai tādā apmērā, kāds  būs nepieciešams, lai nodrošinātu līgumsaistību izpildi (tūrisma pakalpojumu sniegšanu).

Pārzinis informē, ka nododot Tūristu personas datus uz Eiropas Savienības valstīm, Eiropas Ekonomiskās zonas dalībvalstīm, Izraēlas Valsts teritoriju, Andoru, Argentīnu, Džersiju, Fēru salām, Gērnsiju, Kanādu, Menas salu, Šveici un Amerikas Savienoto Valstu organizācijām, kas ir apliecinājušas Amerikas Savienoto Valstu Tirdzniecības ministrijai savu principialitāti un apņēmušās ievērot Eiropas Komisijas noteiktos principus, nodrošina tādu datu aizsardzības pakāpi, kas atbilst attiecīgajai Latvijā spēkā esošajai datu aizsardzības pakāpei.

Personas datu glabāšanas ilgums

Pārzinis glabā personas datus atbilstoši definētajiem personas datu apstrādes mērķiem un personas datu apstrādes tiesiskajiem pamatiem, kamēr pastāv vismaz viens no šiem kritērijiem:

 • Ir spēkā Tūrista piekrišana attiecīgai personas datu apstrādei;
 • Pārzinim ir nepieciešams izpildīt uzņemtās līguma saistības;
 • Pārzinim pastāv juridisks pienākums datus glabāt;
 • Pārzinim ir nepieciešams realizēt savas leģitīmās intereses;

Piekļuve saviem personas datiem un citas Klienta/Tūrista tiesības

 • pieprasīt Pārzinim piekļuvi saviem personas datiem, pārliecināties par to pareizību, pieprasīt to labošanu vai dzēšanu, vai apstrādes ierobežošanu attiecībā uz viņu, vai tiesības iebilst pret apstrādi, kā arī tiesības uz datu pārnesamību.
 • pieprasīt un saņemt no Pārziņa datu kopiju, kā arī informāciju par to, kam un kur ir nosūtīti personas dati.
 • jebkurā brīdī atsaukt savu sniegto piekrišanu kādam no Pārziņa datu apstrādes mērķiem, ja datu apstrādes tiesiskais pamats ir Klienta/Tūrista sniegta piekrišana.

Klienta/Tūrista identificēšanas kārtība īstenojot savas likumīgās tiesības:

 • ierodoties klātienē pie Pārziņa, nepeiciešams uzrādīt spēkā esošu personu apliecinošu dokumentu;
 • nosūtot pieprasījumu elektroniski uz Pārziņa norādīto e-pasta adresi, nepieciešams pieteikumu/iesniegumu parakstīt ar drošu elektronisko parakstu
 • Gadījumos, ja tiek konstatēti personas datu aizsardzības pārkāpumi vai pastāv aizdomas par iespējamu pārkāpumu, mēs Jūs aicinām vērsties pie Pārziņa.
 • Sūdzības par personas datu aizsardzības pārkāpumiem var tikt iesniegtas arī personas datu uzraudzības iestādei – Datu valsts inspekcijai.

Vēršam Jūsu uzmanību uz to, ka Klients/Tūrists ir atbildīgs par precīzu personas datu sniegšanu Pārzinim, kā arī to izmaiņu gadījumā ir pienākums labot savus neprecīzos personas datus, par to informējot Pārzini. Gadījumā, ja Klients/Tūrists nav savlaicīgi informējis Pārzini par personas datu maiņu, Pārzinis nenes atbildību par Klientam/Tūristam radītajiem zaudējumiem.

Profilēšana

Profilēšana ir jebkāda veida automātiska personas datu apstrāde, lai analizētu vai prognozētu Jūs. Mēs to nedarām.

Informējam, ka ik pa laikam Pārzinis var izmainīt šo Privātuma atrunu, tāpēc reizēm pārbaudiet šo atrunu, lai nodrošinātu, ka esat informēts par tās izmaiņām.

ŠĪ ATRUNA PĒDĒJO REIZI ATJAUNOTA 2018. GADA 13. OKTOBRĪ

Ar 3TRAVEL Sīkdatņu politiku iepazīties šeit